اما مسعود نیلی، اقتصاددان اعتقاد دارد که در ایران این امر وارونه است و این اقتصاد است که برای سیاست فداکاری می‌کند.