معاون ارزی بانک مرکزی در دهه ۷۰ به ریشه بحران ارزی آن دوران اشاره می‌کند.

احمد عزیزی که از بحران ارزی، تحت عنوان «بحران بدهی‌های ارزی کشور» نیز یاد می‌کند، بر این باور است: در حالی سازندگی در دستور کار قرار گرفت اما به تعادل تراز و پرداخت‌های کشور، گردش نقدینگی و حداقل ذخایر مورد نیاز بی توجهی نمایانی شده بود.

به گفته این اقتصاددان، مشکل بدهی‌های ارزی در آن مقطع بی‌بدیل بود که قبل از آن تجربه آن را نداشتیم.

او، انزوای بین المللی و عدم آمادگی داخلی را دو عامل اصلی بروز بحران در آن دوران عنوان کرد.

بخشی از گفت و گوی احمد عزیزی معاون ارزی بانک مرکزی در دهه ۷۰ با اکو ایران.