در سال‌های گذشته همواره حداقل دستمزد با توجه به این دو معیار تعیین شده و توجهی به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور نشده است.

کانون عالی کارفرمایی، امسال بنا دارد در جلسات شورای عالی کار، موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کند.

حسین سلاح‌ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - در این باره توضیح داده که شورای عالی کارفرمایی در ماه‌های گذشته پژوهشی در همین رابطه انجام داده و نقاط ضعف و قوت این پیشنهاد را بررسی کرده است.