به گزارش اکو ایران، بررسی‌ آمارهای جریان نیروی کار از پاییز 1400 به پاییز 1401 که توسط مرکز آمار انتشار یافته، اطلاعات کاملی درباره جابه‌جایی نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهد. داده‌های جریان کار همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار بین دو دوره را ارائه کرده و به وسیله آن می‌توان پویایی بازار کار را بررسی کرد. این اطلاعات برای سیاستگذاران و ناظران اجرای برنامه‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد، زیرا زمانی که یک راهبرد اشتغالزایی اجرایی می‌شود، بررسی عملکرد آن ضروری است.

بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است. این گزارش تغییرات ایجاد‌شده در این بخش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پایداری اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی

ماتریس انتقال ارائه شده توسط مرکز آمار، اطلاعات غنی برای تحلیل جریان‌های نیروی کار فراهم می‌کند. بررسی اطلاعات قُطر اصلی این ماتریس، ماندگاری اشتغال در بخش خدمات با میزان 89.9 درصد را نشان می‌دهد که بالاترین مقدار ماندگاری در بین بخش‌های اقتصادی است و به‌ این معنی است که سهم بیشتری از شاغلان بخش خدمات باقی مانده‌اند و به بخش‌های صنعت و کشاورزی منتقل نشده‌اند.

پایداری اشتغال در بخش‌های کشاورزی نیز در رتبه بعدی قرار گرفته و 84.7 درصد شاغلان در این بخش شغل خود را تغییر نداده‌اند. کمترین میزان پایداری نیز در بخش صنعت بوده و در پاییز امسال معادل با 83.3 درصد به ثبت رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند بیشترین خروج نیروی کار در بخش‌های اقتصادی به صنعت متعلق بوده است.

تورم

بیشترین خروج شاغلان از کدام بخش بوده است؟

بیشترین درصد خروج افراد شاغل در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی از پاییز ۱۴۰۰ به پاییز ۱۴۰۱ در بخش صنعت بوده است و 16/7 درصد از افراد شاغل از بخش صنعت خارج شده‌اند. در آمار سال گذشته مشاهده می‌شود میزان شاغلان بخش صنعت در پاییز 1400 معادل با 8 میلیون و 163 هزار و 113 نفر بوده که از این میزان یک میلیون و 362 هزار و 240 نفر اشتغال در این بخش را ترک کرده‌اند.

میزان خروج شاغلان از بخش کشاورزی طبق این آمارها برابر با 555 هزار و 360 نفر و در بخش خدمات یک میلیون و 185 هزار و 536 نفر بوده است.

به عبارت دیگر در صنعت بیشترین خروج شغل در میان بخش‌های دیگر ثبت شده که می‌تواند دلایل عمده‌ای داشته باشد. برخی معتقدند در یک سال گذشته وضعیت صنعت مسیر رو به جلویی نداشته که دلایل مختلفی از جمله عدم رفع تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌توانند دراین موضوع اثرگذار باشند.

تعداد جمعیت شاغل منتقل‌شده به بخش‌های اقتصادی

بخش دیگری از آمار جابجایی نیروی کار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد میزان انتقال نیروی کار در بخش‌های مختلف به چه نحو بوده است؟

با توجه به آمار جریان جمعیت شاغل 15 سال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در یک سال منتهی به پاییز امسال، 13.3 درصد افراد شاغل بخش صنعت به بخش خدمات منتقل شده‌اند. در میان تمام جابجایی‌های ثبت‌شده این انتقال بیشترین میزان را دارا بوده که برابر با یک میلیون و 85 هزار و 694 نفر بوده است.

البته طبق این داده‌ها 939 هزار و 38 نفر هم از خدمات به صنعت نقل مکان کرده‌اند. با در نظر گرفتن این نسبت در بخش کشاورزی، مشاهده می‌شود 319 هزار و 423 نفر از جمعیت شاغل بخش کشاورزی به سمت صنعت منتقل شده‌اند که بیانگر بیشترین تعداد خروج شاغلان از بخش کشاورزی بوده است.

بنا به نظر کارشناسان با توجه به گستردگی بخش خدمات، صنایع خدماتى در کشورها به ویژه در کشورهاى کمتر توسعه یافته در حال افزایش است و سهم زیادی از تولید ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده‌اند؛ به همین دلیل بخش خدمات پتانسیل اشتغالزایى بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر مانند کشاورزى یا صنعت دارد؛ بنابراین طبق آمار جریان جمعیت از پاییز 1400 به پاییز 1401 مشاهده می‌شود بخش خدمات بیشترین جذب نیرو را از سایر بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور داشته و بالاترین نرخ ماندگاری اشتغال را در مقایسه با صنعت و کشاورزی داشته است.

تورم