دولت اعلام کرده نه سهمیه بندی نه آزادسازی. بلکه به دنبال طراحی برای جلوگیری از هدررفت منابع و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید است. به گونه ای که نتیجه آن کاهش مصرف غیرضرور و افزایش کیفیت تولید نان باشد.

در میان این راهکارها کدام به واقعیت نزدیک تر است به گونه ای که هم مردم فشار بیشتری تحمل نکنند هم آنکه زنجیره تولید بچرخد.

مرتضی میثمی فرد رئیس هیات مدیره شرکت تک نان جنوب معتقد است یارانه نان روی دوش مردم است.