روغنی زنجانی که در دهه ۶۰ و ابتدای دهه هفتاد ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته با نگاهی انتقادی به گذشته تأکید دارد: کسری بودجه دهه ۶۰ از سر اجبار و اضطرار بود اما کسری بودجه در دولت‌های بعدی ناشی از تغییر مختصات اقتصادی کشور بود.

او با انتقاد از حضور شبه دولتی‌ها در اقتصاد می‌گوید: قدرت گرفتن این نهادهای اقتصادی موجب شده خزانه‌ای به موازت خزانه رسمی ایجاد و بزرگ شود که کمترین پاسخگویی را به نهادهای نظارتی دارد.

روغنی زنجانی با یادآوری سرنوشت خصوصی سازی نسبت به اجرای مولد سازی هشدار می‌دهد و معتقد است: مولد سازی به نفع خزانه پنهان است.

این میزگرد با همکاری هفته‌نامه «تجارت فردا» و «اکوایران» برگزار شده است.