مطابق با آمار ارائه شده در این گزارش دولت در سال گذشته رقم ۲۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته که در قیاس با دو سال گذشته حجم بیشتری از اوراق را منتشر کرده است. بررسی خالص تامین مالی دولت نیز نشان می دهد که حجم انتشار اوراق بدهی بیش از حجم سررسید آن بوده است.

در این گفت‌وگو، علیرضا توکلی کاشی کارشناس بازار بدهی به بررسی حجم انتشار اوراق در سال گذشته توسط دولت و بخش خصوصی و روند تغییرات بازارهای مالی پرداخته است. آمارهای ارائه شده از سوی توکلی کاشی نشان می دهد که دولت در اسفند ماه، ظاهرا به شکل اورژانسی به بازار بدهی پناه برده است، خالص انتشار اوراق در ماه پایانی سال معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالیکه خالص انتشار در کل سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ همت برآورد می شود.