علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه واچ‌لیست ضمن بررسی وضعیت اقتصاد چین، توضیح داده که داده‌های مربوط به این اقتصاد چطور روی بازار نفت اثر گذاشته است.