به گزارش اکوایران، تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی بوده و نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت یک سبد یکسان و متنوع از کالا و خدمات به صورت مستمر چگونه تغییر کرده است. این نرخ به سه صورت ماهانه،‌ نقطه به نقطه و سالانه در دسترس است.

 جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مقدار هر سه نرخ ذکر شده در بهمن ماه نسبت به دی ماه کاهش یافته است. البته باید توجه داشت این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت‌ها نیست، بلکه نشان دهنده کاهش سرعت رشد قیمت‌ها است.

تورم ماهانه نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بهمن امسال نسبت به دی ماه چگونه تغییر کرده است. تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد تحول این نرخ در بهمن امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل چگونه بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر بوده است.

در مقابل تورم سالانه بهمن ماه در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. این بدان معنا است که سطح عمومی قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به همین مقدار در دوره منتهی به بهمن 1401، در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری رشد یافته است.

کاهش تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی در بهمن

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار نرخ تورم بهمن ماه کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه کل کشور در بهمن امسال به 1.4 درصد رسیده است. البته این نرخ در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در سطح بالاتری بوده است. در مقابل تورم سالانه مناطق روستایی در سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری قرار گرفته است. شواهد همچنین حاکی از آن است که این نرخ در بهمن ماه نسبت به دی 1402 کمتر شده است. در ادامه نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی در بهمن 1402 مقایسه شده است.

تورم ماهانه مناطق روستایی رکورد زد

تورم یکی از شاخص های مهم اقتصادی است و نشان می دهد که سطح عمومی قیمت یک سبد یکسان و متنوع از کالا به صورت مستمر چه تغییراتی داشته است. این شاخص به صورت ماهانه،‌ نقطه به نقطه و سالانه محاسبه می شود.

تورم ماهانه نشان می دهد که سطح عمومی قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در یک ماه، نسبت به ماه قبل از آن چگونه تغییر کرده است. در بهمن امسال تورم ماهانه مناطق شهری 1.5 درصد بوده است. این بدان معناست که قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در مناطق شهری و در بهمن نسبت به دی ماه 1.5 درصد گرانتر بوده است. این رقم،‌ کمترین تورم ماهانه ثبت شده از مناطق شهری از ابتدای سال 1401 تا کنون بوده است.

ارقام منتشر شده حاکی از آن است که این نرخ نسبت به دی ماه 1.2 واحد درصد کمتر شده است. البته باید توجه داشت که این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت ها نیست. بلکه نشان می دهد قیمت‌ها در بهمن با سرعت کمتری بالا رفته است.

تورم ماهانه در مناطق روستایی نیز در بهمن ماه به 0.9 رسیده و نسبت به مناطق شهری کمتر بوده است. این نرخ در مناطق روستایی در مقایسه با دی ماه 1.2 واحد درصد کاهش یافته است. افزون بر آن این رقم کمترین مقدار تورم ماهانه مناطق روستایی از اسفند 98 تا کنون بوده و رکورد 4 ساله خود را شکسته است.

021209

کاهش تورم نقطه به نقطه بهمن ماه در مناطق شهری و روستایی

گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم نقطه به نقطه کل کشور در بهمن امسال به 35.8 درصد رسیده و نسبت به دی ماه کاهش یافته است. البته این نرخ در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است.

تورم نقطه به نقطه مناطق شهری در بهمن ماه به 36.2 درصد رسیده که نسبت به دی ماه کاهش 2.5 واحد درصدی را تجربه کرده است. این نرخ نشان می دهد که در مناطق شهری قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات در بهمن ماه، 36.2 درصد گرانتر از قیمت همان سبد در بهمن 1401 بوده است.

تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی نیز در بهمن ماه به 33.6 درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه 3.9 واحد درصد کاهش یافته است.

021209

تورم سالانه مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری قرار گرفت

تورم سالانه بهمن شاخصی است که نشان می دهد میانگین 12 ماهه قیمت کالاها در دوره منتهی به بهمن امسال نسبت به همین مقدار در دوره منتهی به بهمن 1401 چگونه تغییر کرده است. بررسی ها نشان می دهد این نرخ در بهمن امسال در کل کشور معادل 42.5 درصد بوده است. البته این شاخص در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

در بهمن امسال تورم ماهانه مناطق شهری با 1.1 واحد درصد کاهش نسبت به بهمن ماه به 42.3 درصد رسیده است. این شاخص در مناطق روستایی به 43.1 درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه 1.7 واحد درصد کمتر شده است.

021209