به گزارش اکوایران،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار شاخص «فروش صنعت و معدن» کرده است. ارقام منتشر شده حاکی از آن است که فروش ماهانه گروه صنعت در بهمن ماه مثبت و فروش ماهانه گروه معدن منفی بوده است.

در مقابل میزان فروش محصولات صنعتی در بهمن امسال نسبت به بازه مشابه در سال قبل کاهش یافته و این شاخص در محصولات معدنی، افزایش فروش را نشان می دهد. همچنین میانگین فروش 11 ماهه محصولات صنعتی در دوره منتهی به بهمن امسال نسبت به بازه مشابه در سال قبل کاهش یافته است. این مقدار در گروه های معدنی رشد مثبت را به ثبت رسانده است.

گروه صنعت از سه زیر گروه منتخب شامل «شیمیایی به جز دارو»،‌ «فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» تشکیل شده است. شواهد نشان می‌دهد، رشد ماهانه فروش هر سه گروه منتخب مثبت بوده است. در مقابل رشد نقطه به نقطه 11 ماهه فروش آن‌ها منفی ارزیابی شده است. البته رشد فروش نقطه به نقطه در این سه گروه رفتار یکسانی نداشته است. در ادامه رشد شاخص فروش صنعت و معدن در بهمن 1402 بررسی شده است.

شاخص فروش صنعت و معدن در بهمن 1402

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار شاخص «فروش» صنعت و معدن کرده است. شاخص فروش بیانگر آن است که متوسط تغییرات حقیقی فروش به چه صورت بوده است. بررسی مقادیر این شاخص معیاری برای ارزیابی از وضعیت صنعت بوده و می تواند تصویری از میزان تقاضا برای محصولات صنعتی و سودآوری این صنایع ایجاد کند.

رفتار دوگانه فروش صنعت و معدن در بهمن 1402

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رشد فروش کل تولیدات گروه «صنعت» نسبت به ماه گذشته مثبت بوده و به 6.1 درصد رسیده است. این در حالی است که در گروه معدن،‌رشد تولیدات ماهانه منفی شده و در سطح 2.1 درصدی قرار داشته است.

تغییرات نقطه به نقطه این شاخص عکس تغییرات ماهانه آن بوده است. به بیان دقیق تر در بهمن ماه،‌ فروش کل تولیدات گروه صنعت 3.4 درصد کمتر از فروش آن در بهمن 1401 بوده و در سطوح منفی قرار گرفته است.این در حالی است که در گروه معدن، میزان تولیدات بهمن 1402 مثبت بوده و معادل 12.7 درصد بیشتر از این رقم در ماه مشابه سال قبل بوده است.

 فروش 11 ماه گروه صنعت در دوره منتهی به بهمن جاری هم نسبت به همین مقدار در بهمن سال گذشته، رشد منفی 1.2 درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که این شاخص در گروه معدن رشد مثبت داشته و افزیش 4.2 درصدی را تجربه کرده است.

در یک نگاه کلی می توان گفت رشد ماهانه فروش صنعت عملکرد مطلوبی داشته و این رویه در گروه معدن نامناسب بوده است. در مقابل عملکرد صنعت در بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل پسرفت کرده و در گروه معدن رویکرد این گروه مثبت ارزیابی شده است.  

021223

افزایش فروش بخش های منتخب صنعت در بهمن 1402

گروه صنعت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. گروه‌های صنعتی «شیمیایی به جز دارو»،‌ «صنعت فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» سه گروه منتخب از زیر گروه صنعت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد فروش ماهانه هر سه گروه منتخب این صنعت مثبت بوده است. در مقابل عملکرد نقطه به نقطه فروش آن‌ها در برخی گروه‌ها مثبت و در برخی دیگر منفی شده است.

رشد ماهانه فروش هر سه گروه منتخب صنعتی،‌ مثبت شد

 در بهمن امسال فروش صنعت «شیمیایی به جز دارو» نسبت به دی ماه افزایش یافته و 5.1 درصد بوده است. رشد فروش «صنعت فلزات و پایه» نیز مثبت بوده و در سطح مشابهی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد در گروه «خودرو و قطعات» نیز فروش بهمن ماه نسبت به دی افزایش یافته،‌ اما سرعت افزایش فروش آن در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر بوده است. به بیان دقیق تر رشد فروش خودرو و قطعات در بهمن ماه نسبت به دی 2.7 درصد بیشتر شده و سطح کمتری نسبت به رشد دو گروه دیگر داشته است.

فروش نقطه به نقطه شیمایی مثبت شد، ‌فلزات پایه و خودرو منفی شد

شواهد آماری حاکی از آن است که از میان سه گروه منتخب صنعت، فروش «شیمیایی به جز دارو» در بهمن امسال نسبت به بهمن گذشته 1.3 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که فروش بهمن «فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» نسبت به بهمن سال قبل کمتر شده است. کاهش فروش در گروه فلزات با سرعت منفی 0.7 درصدی و در گروه قطعات خودرو منفی 12.1 درصد بوده است.

رشد 11 ماهه سه گروه منتخب،‌ منفی شد

فروش 11 ماهه منتهی ب بهمن امسال در مقایسه با همین رقم در بهمن سال قبل در هر سه گروه محصولات «شیمایی»،  «فلزات پایه» و «خودرو» رشد منفی داشته است. بنابراین می توان گفت میزان فروش هر سه گروه منتخب در این دوره نسبت به دوره مشابه در سال قبل کمتر شده است. البته کاهش فروش در گروه صنعت و خودرو بیشتر از گروه های دیگر بوده است. همچنین گروه فلزات پایه کمترین میزان کاهش را به ثبت رسانده است.