در ادامه غنی‌نژاد به تفاوت روش شناسی مکتب اقتصاد اتریشی و جریان اصلی علم اقتصاد می‌پردازد و درباره علم کنش شناسی، تبیین میزس درباره اصول موضوعی علم اقتصاد و همچنین تفاوت محاسبه و اندازه گیری در اقتصاد صحبت می‌کند. 

غنی‌نژاد به سوء تفاهم اقتصاد جریان اصلی درباره میزس و روش شناسی اقتصاد اتریشی و همچنین نسبت اقتصادسنجی با علم کنش‌شناسی می‌پردازد و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا با رویکرد ریاضیاتی، قواعد علم اقتصاد به دست می‌آید؟ 

در بخش پایانی نیز، غنی‌نژاد به این سوال پاسخ می‌دهد که بحث‌های نظری و تئوریک درباره علم اقتصاد چه فوایدی برای اینجا و اکنون ما ایرانیان دارد؟