او افزود: نسبت سرمایه به تولید در ایران نسبت به اقتصادهای پیشرفته بالاست که بیانگر بهره‌وری پایین سرمایه در کشور است؛ لذا با تأمین مالی مشکل بهره‌وری پایین سرمایه حل نخواهد شد.

ندری ادامه داد: تاکید بیش از حد بر تامین مالی چه از طریق منابع بانکی و چه بازار سرمایه تقاضای موثر در اقتصاد را افزایش می دهد و در صورتی که بخش عرضه پتانسیل کافی را نداشته باشد، با تبعات تورمی مواجه می‌شود.

نسخه کامل در سایت اکوایران