به گزارش اکوایران، تورم ماهانه مناطق شهری در خرداد 1403 ثابت مانده است. به عبارت دیگر، نرخ تورم این مناطق در ماه گذشته 2.8 درصد ثبت شده ‌که نسبت به اردیبهشت تغییری نداشته است. اما در مناطق روستایی نرخ تورم ماهانه افزایشی بوده است. نرخ تورم در این مناطق از 2.7 درصد در اردیبهشت 1403 به 2.9 درصد در خرداد رسیده است.

شواهد آماری گویای آن است در ماه گذشته، هر دو مناطق شهری و روستایی بیشترین فشار تورمی را از ناحیه گروه خوراکی‌ها متحمل شده‌اند. به بیان دقیق‌تر، نرخ تورم خرداد اقلام خوراکی در هر دو مناطق روستایی و شهری روندی افزایشی نسبت به اردیبهشت تجربه کرد. با توجه به اینکه خوراکی‌ها سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوار روستایی نسبت به شهری را دارد، به این علت که تورم خوراکی‌ها در خرداد‌ماه بالاتر بوده، تورم کل نیز در مناطق روستایی بیشتر برآورد شده است.

تورم که به معنای تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره مشابه قبلی است، افزایش یا کاهش در قدرت خرید افراد را نشان می‌دهد.

تورم خرداد 1403: پیشتازی شهری‌ها در خوراکی‌، روستایی‌ها در کل

برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه خرداد 1403 در مناطق روستایی 0.1 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بود. به عبارت دیگر، در ماه گذشته نرخ تورم شهرنشینان 2.8 درصد برآورد شد، درحالی که مناطق روستایی تورمی به اندازه 2.9 درصد را تجربه کرده‌اند.

این‌ در حالی‌ست که نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت 1403 در مناطق شهری بیش از روستا بود. به بیان دقیق‌تر، شهرنشینان در این ماه تورم 2.8 درصد را تجربه کرده‌اند، در حالی که تورم مناطق روستایی 2.7 درصد بود.

براساس گزارش مرکز آمار در خرداد 1403 ، نرخ تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری بیشتر از روستا بود. نرخ تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری 4.3 درصد برآورد شد، در حالی که در مناطق روستایی نرخ تورم این گروه 3.9 درصد بود.

در اقلام غیر خوراکی نیز همین امر مشاهده ‌می‌شود. در ماه گذشته نرخ تورم مناطق شهری در غیر خوراکی‌ها 0.1 واحد درصد بالاتر از مناطق روستایی به ثبت رسیده و 2.1 درصد بود.

030410

جهش تورم ماهانه خوراکی‌ها و افت غیر خوراکی‌ها در مناطق شهری

آمارها حاکی از آن است نرخ تورم ماهانه خوراکی شهرنشینان در ماه گذشته صعودی بود. در خرداد این نرخ با 2.5 واحد درصد افزایش نسبت به اردیبهشت به 4.3 درصد رسید.

در گروه اقلام غیرخوراکی عکس این امر رخ داده است. در خرداد 1403، شهرنشینان روند نزولی تورم ماهانه غیرخوراکی‌ را شاهد بوده‌اند. نرخ تورم ماهانه این اقلام در ماه گذشته از 3.3 درصد در اردیبهشت به 2.1 درصد در خرداد کاهش یافته است.

با این حال تورم ماهانه مناطق شهری در ماه گذشته به صورت کلی روندی باثبات داشت و نسبت به اردیبهشت 1403 تغییری را تجربه نکرد.

تورم ماهانه مناطق روستایی: خرداد بالاتر از اردیبهشت

برآوردها نشان می‌دهد در مناطق روستایی مانند مناطق شهری نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها افزایش یافته و از 2.1 درصد در اردیبهشت به 3.9 درصد در ماه گذشته رسیده است.

نرخ تورم گروه غیرخوراکی اما این روند را تجربه نکرد. در واقع مسیر نرخ تورم ماهانه برای این گروه نزولی بود و با 1.2 واحد درصد کاهش به 2 درصد در خرداد 1403 رسیده است.

به طور کلی در مناطق روستایی نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته مسیر صعودی را طی کرده و با 0.2 واحد درصد افزایش نسبت به اردیبهشت، 2.9 درصد برآورد شده است.

030410