سال هاست اقتصاددانان با ارائه اقداماتی تورم را برای همیشه حل کرده اند و اگر دچارش شوند، درمانش یک قرص مسکن است، همینقدر ساده!  

کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام دادند؟