مهران رضوانی مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو می گوید: کشور ما بر پایه انرژی و در حال توسعه به دنبال خودکفایی و استفاده از طرفیت های حداکثری برای تولید است.

او افزود: شرکت هایی که در حوزه های صنایع انرژی فعالیت می کنند شرکت های محدودی هستند،

شرکت بیمه نو به پشتوانه سهامداران و تیم کارشناسی حرفه ای در صنایع مهندسی انرژی تمرکز ویژه ای دارد.

رضوانی ادامه داد: آن چیزی که در بیمه گری چنین صنایعی مهم است،

شناخت و ارزیابی دقیق و مناسب ریسک این شرکت ها مثل ریسک نامتقارن و یا کم بیمه شدگی است.