مهدوی ابهری در این باره می افزاید: سرمایه در صورت ناامنی فرار می کند.

برای دستیابی به امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و دستورالعمل ها الزامی است. ما باید به این نکته برسیم که تمام امتیازات و امکاناتی که به سرمایه گذاران داده شده در هیچ قانونی قابل لغو نیست، مگر خود سرمایه گذار درخواست تغییر داشته باشد.

او ادامه داد: صنعت پتروشیمی ارزآورترین صنعت کشور است که می‌توانیم با آن اشتغال زایی کنیم و به لوکوموتیو حرکت اقتصادی کشور تبدیل شود.