به گزارش اکو ایران، روند تراکنش های بانکی را بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می کند. برخی تحلیل گران این اطلاعات را معیاری از تغییرات تورمی و وضعیت رفاه در اقتصاد دانسته و رصد آن را از این حیث امری مهم ارزیابی می کنند.

طبق بررسیها آخرین آمار منتشر شده این مرکز در خرداد ماه امسال بوده که به تفکیک تهران و سایر استان ها اعلام می شود. بررسی آمارها در این دو بخش نشان می دهد تراکنش های بانکی تهرانی ها رشد قابل ملاحظه ای داشته و سهم آن به سطح بالایی در دو سال اخیر رسیده است.

تراکنش بانکی

رشد 10 درصدی حجم تراکنش ها در تهران

تراکنش های بانکی تهران در خرداد ماه امسال به 10.7 درصد رشد به 87 هزار و 909 میلیارد تومان رسیده و این رقم را به بالاترین سطح خود در بازه دو ساله رسانید. این رشد در سایر استان ها نیز در همین سطح بوده و برابر با 10.5 درصد ثبت شد.

این در حالی است که در اردیبهشت ماه رشد تراکنش های تهران فاصله معناداری را با سایر استان ها ثبت کرد. در این ماه رشد ماهانه این شاخص در تهران برابر با 18 درصد بوددر حالی که در سایر استان ها سطح این شاخص برابر با 8.3 درصد ثبت شده بود. یعنی 9.7 واحد درصد کمتر.

رشد سهم تهران از تراکنش های بانکی

در خرداد ماه حجم تراکنش های بانکی در سایر استان ها تقریبا برابر با 300 هزار میلیارد تومان بوده و سهمی 75.5 درصد را از کل تراکنش های کشور داشته است. کمترین تقریبا سهم در دو سال اخیر.

این اتفاق سهم تهران را از تراکنش های بانکی کشور بالا برده  و به 24.5 درصد رساند. بالاترین سهم در مقطع مشابه.

درحالی که همچنان ازحیث تعداد تراکنش ها، این رقم در تهران یک چهارم استان ها بوده است.

در نهایت طبق اطلاعات آماری مشاهده می شود تراکنش های بانکی از جهت حجم در تهران رشد سریع تری را در دومین ماه امسال ثبت کرده و به مرور به سایر استان ها نیز کشیده شده است.

این موضوع را برخی کارشناسان ارتباط نخست موج تورم ناشی از حذف ارز 4 هزار و 200 در بهار امسال به تهران دانسته که در ادامه به سایر استان ها نیز کشیده شده  و در نهایت این اتفاق را به تمام کشور تعمیم داده است.

تراکنش بانکی