به گزارش اکو ایران، روند چک های مبادله ای در مرداد راوی اتفاق مهمی در این حوزه بوده است. بانک مرکزی هر ماه گزارشی را از وضعیت چک های مبادله ای و سطح وصول و برگشتی این برگه ها ارائه می دهد. طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این ماه 7 میلیون و 82 هزار واحد چک در بازار مبادله شده است.

نرخ 9 درصدی برگشتی چک های مبادله ای

در مردادماه امسال، 6 میلیون و 440 هزار فقره از چک های مبادله ای وصول شده است. طبق بررسی ها این رقم 90.9 درصد از کل مبادلات است.

در مقابل تعداد چک های برگشتی در این مقطع برابر با 642 هزار فقره بوده که تقریبا 9.1 درصد از کل محسوب می شود.

باوجود آن که سهم چک های برگشتی در کشور در کمترین سطح خود در 5 ماه اخیر قرار داشته اما این روند از حیث مبلغ در بالاترین سطح امسال قرار گرفته است.

چک

سهم 11.4 درصدی چک های برگشتی در مرداد

طبق داده های بانک مرکزی در میانه تابستان امسال، کلا 346 هزار و 881 میلیارد تومان چک در ایران مبادله شده که از این میزان 307 هزار میلیارد تومان سهم چک های وصولی در کشور بوده است.

این میزان تقریبا 88.6 درصد از کل محسوب می شود. این در حالی است که در مقابل ارزش چک های برگشتی برابر با 39 هزار و 505 میلیارد تومان بوده و سهمی 11.4 درصدی از کل چک های مبادله ای در کشور بوده است.

روند این شاخص نشان می دهد این بیشترین سهم مبلغ چک های برگشتی در کشور در بازه سه ماهه بوده است. به عبارت دیگر در حالی که سهم تعداد چک های برگشتی نزولی بوده اما سهم مبلغ آن ها افزایش پیدا کرده است. برخی علت این اتفاق را در رشد تعداد چک مبادله ای در این ماه قلمداد کرد.

چک