به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در هفت ماه نخست امسال اعلام کرد این شاخص در مدت یک سال رشد قابل توجهی داشته و 47.2 درصد از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیشتر شده است.

رشد بیشتر حجم حقیقی ها از تسهیلات گیری از بانک ها در این مدت، به نوعی دلالت بر افزایش اندک سهم این گروه در قیاس با غیر حقوقی ها داشته است.

رشد سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی

تاپایان مهر ماه، کل حجم تسهیلات دهی بانکی در کشور در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر با 2 هزار و 331 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 47.2 درصد بیشتر شده است.

تفکیک این رشد به بخش حقیقی و حقوقی نشان می دهد رشد اشخاص حقیقی در این مدت برابر با 55 درصد بوده و این رشد برای حقوقی ها معادل با 43.8 درصد به ثبت رسیده است.

سوی دیگر بررسی ها دلالت بر وضعیت سهم این اشخاص از تسهیلات بانکی دارد. طبق داده های بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال گذشته، سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی برابر با 30.4 درصد بوده که با 1.6 واحد درصد افزایش در این مدت به 32 درصد رسیده است.

در مقابل همین میزان از سهم حقوقی ها کمتر شده و از 69.6 درصد در سال گذشته به 68 درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است.

به عبارت دیگر آمارها در این مقطع نشان می دهند سهم حقوقی ها از تسهیلات کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم حقیقی ها بیشتر شده است. این سهم به لحاظ حجمی در بخش حقیقی برابر با 746 همت بوده و در بخش حقوقی هزار و 584 هزار میلیارد تومان بوده است.

تسهیلات بانکی

رشد 87 درصدی تسهیلات غیر خرد حقیقی ها

به طور کلی مجموع تسهیلات خرد بانکی اعطا شده به بخش حقوقی در کشور به دو دسته کارت های اعتباری و تسهیلات کمتر از 200 میلیون تومان بخش بندی می شود.

براین اساس، طبق داده های بانک مرکزی حجم کل تسهیلات خرد در هفت ماه نخست امسال برابر با 572 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود  47.4 درصد بیشتر شده است. این سهم به طور کلی 76.6 درصد از کل تسهیلات اعطا شده به بخش حقیقی بوده و سهمی 32 درصدی را از کل تسهیلات دهی بانکی داشته است.

در ادامه اما حجم تسهیلات دهی غیر خرد برابر با 174 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که سهم 23.4 درصدی را از کل تسهیلات حقیقی داشته است. این سهم از کل تسهیلات اعطا شده بانکی در سال جاری تاکنون معادل با 7.5 درصد بوده است.

به عبارتی با وجود آن که سهم تسهیلات غیر خرد از کل تسهیلات بانکی پایین تر از مابقی بخش ها بوده اما رشد سالانه آن نشان می دهد نسبت به هفت ماه نخست 1400 درحدود 87 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان رشد تسهیلات خرد در این مدت برابر با 47.4 درصد به ثبت رسیده است. طبق این آمار رشد نقطه ای کارت های اعتباری نیز معادل با 116 درصد بوده که سطح بالایی به حساب می آید.

بر این اساس می توان گفت، در سال جاری تاپایان مهر ماه، کارت های اعتباری در کشور رشد قابل توجهی را در تسهیلات دهی داشته اند. تسهیلاتی که تضمین خرید قطعی حقیقی ها به حساب می آید. نکته مهم دیگر رشد تسهیلات غیر حقیقی در این مدت است. به عقیده برخی رشد تسهیلات بالاتر از 200 میلیون تومان و ثبت رکورد 174.6 همت در این مقطع، می تواند اشاره به رشد تقاضا برای تسهیلات مسکن داشته باشد. چرا که به باور این عده عموما بخشی که دارای تسهیلات بیشتر از 200 میلیون تومان در بخش حقیقی است مسکن است.

تسهیلات بانکی