به گزارش اکوایران، در هفته گذشته اتفاق مهمی در بازار بین بانکی به وقوع پیوست. در رقابت نرخ‌های سود با یکدیگر، این نرخ بهره بین بانکی بوده که گوی سبفت را از دیگران ربوده و در بالاترین سطح خود در سال ۱۴۰۱ تاکنون قرار گرفته است؛ شاخصی که به عقیده برخی از تحلیلگران از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد بوده و همواره نقشی موثر در تعیین وضعیت نقدینگی در کشور، روند تورم و وضعیت پولی بانک‌ها داشته است.

رکوردزنی مهم در نرخ بهره آخر پاییز

در آخرین هفته پاییزی کشور در سال ۱۴۰۱، نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی هفته قبل خود را ادامه داد.

تا پیش از این هرچند که نوسانات این  متغیر در مرز ۲۰.۹ درصد قرار داشت اما تاکنون سطح ۲۱ درصدی را لمس نکرده بود

پس از ثیت رکورد ۲۰.۹۹ درصد در هفته سوم آذر ماه، در این هفته هم شاخص تاثیرگذار اقتصاد، یک قدم دیگر بالا آمده و به ۲۱.۰۱ درصد رسید.

این درحالی است که در بازار شبانه،  برای دومین هفته متوالی هیچ تزریقی صورت نگرفته و بسط پول این نهاد در بازار مذکور صفر بوده است.

آنچه مسبب بالارفتن این نرخ شده را برخی رشد تقاضای پول از سوی بانکهای دارای کسری و به طور جامعتر آن، تداوم کمبود منابع در بازار بین بانکی می دانند. اتفاقی که با استناد به گزارش چند روز اکوایران می تواند در راستای کنش های بانک مرکزی در بازار ارز، و خرید بانک ها از دولت شکلی جدی تر به خود گرفته باشد.

موازی با رشد این نرخ در بازار بین بانکی، نرخ سود حداقل توافق بازخرید در بازار باز هم از روند کاهشی خود برگشته و در ۲۱ درصد رقم خورده است.

نرخ سود