به گزارش اکو ایران، تورم ماهانه 1400 برابر با 3.7 درصدبه ثبت رسید. این رقم دومین رکورد در بازه یک سال اخیر به شمار آمده و پس از شهریور ماه با ثبت 3.9 درصد در جایگاه دوم ایستاده است. توالی رکوردزنی های تورمی در قاب ماهانه می تواند هشداری را در مورد روند افزایشی شاخص قیمت مصرف کننده به دنبال داشته باشد. چرا که در صورت ادامه این روند سرعت تورم در بازه نقطه ای ممکن است پس از یک مقطع افت بار دیگر شتاب بگیرد.

با این حال از سوی دیگر روند تورم نقطه ای نشان می دهد سطح افزایش قیمت ها در اولین ماه پاییز در مقایسه با سال قبل 39.2 درصد افزایش پیدا کرده که در یک سال اخیر کمترین میزان این شاخص تورمی به شمار می آید.

رکورد دومین تورم ماهانه در یک سال اخیر

شاخص قیمت مصرف کننده در اولین ماه پاییز بنابر گزارش مرکز آمار برابر با 364.1 واحد عنوان شده که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش داشته است. بررسی روند تورم ماهانه در یک سال اخیر نشان می دهد در این مدت این دومین رکورد بیشترین تورم ماهانه از آبان سال 99 تاکنون است. بیشترین میزان آن نیز در شهریور ماه 1400 به ثبت رسیده که برابر با 3.9 درصد محاسبه شده بود.

بررسی گروه های تورمی در این ماه نشان می دهد بیشترین تورم ماهانه در بخش «آموزش» برابر با 13.5 درصد به ثبت رسیده است. بازگشایی آموزشگاه ها با رفع محدودیت کرونایی می تواند یکی از عوامل افزایش تورم در این بخش باشد.

«میوه و خشکبار» با افزایش ماهانه 12.2 درصدی دومین رکورد بیشترین تورم ماهانه در این ماه را داشته است.سومین رکورد نیز به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» تعلق داشته که تورم معادل با 7.3 درصد داشته است.

کمترین تورم نقطه ای در یک سال اخیر

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه با ماه مشابه سال قبل گویای تورم نقطه ای است. این تورم در مهر 1400 پس از یک سال به کمتر از 40 درصد تقلیل پیدا کرده و برابر با 39.2 درصد ثبت شده است.

از جمله عواملی که موجب این کاهش در این ماه شده است رشد بالای ماهانه قیمت ها در مهر ماه سال گذشته بوده است اما به هر حال مقایسه آمارها نشان می دهد در مقایسه با سال قبل افزایش قیمت کمتری تجربه شده است.

این اتفاق ریشه در کاهش تورم نقطه ای در بخش کالاهای غیرخواکی داشته است. آمار ها نشان می دهد تورم کالاهای غیر خوراکی در این ماه در کل کشور به کمتر از 30 درصد رسیده که برابر با 29.5 درصد بوده است. در ماه های اخیر این کمترین میزان در تورم نقطه ای در بخش کالاهای غیر خوراکی شمار می آید.

کمترین تورم نقطه ای در این ماه به بخش «ارتباطات» تعلق داشته که برابر با 1.1 درصد بوده است.بیشترین میزان تورم نقطه ای در این ماه به بخش سبزیجات تعلق داشته که برابر با 90.7 درصد بوده است.

تورم

توقف روند افزایشی نرخ تورم میانگین

نرخ تورم میانگین به میزان افزایش قیمت در 12 ماه منتهی به مهر 1400 در مقایسه با موقعیت مشابه در سال گذشته دلالت دارد. این رقم از مرداد سال گذشته تا ماه قبل به مدت 14 ماه سیری صعودی داشته و در خرداد تا شهریور هر ماه بالاترین رکورد را در ربع قرن به ثبت رسانید.

با کاهش تورم نقطه ای اما این متغیر نیز دچار کاهش شده و روند صعودی آن متوقف شد.

طبق محاسبات مرکز آمار تورم میانگین در این ماه برابر با 45.4 درصد بوده که درمقایسه با ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی ها نشان میدهد «روغن و چربی ها» در این ماه تورمی معادل با 94.9 درصد داشته که بیشترین میزان تورم میانگین درمیان کالاها در مهر 1400 بوده است.

تورم