نماد کاسپین مسیر صعودی خوبی را از ابتدای سال مالی در پیش گرفته است و از درآمد ۷۶ میلیارد تومانی در ابتدای سال به رقم ۱۱۲ میلیارد تومان برای گزارش مهر ماه رسیده است. نماد دپارس هم همچون کاسپین مسیر خوبی را بابت فروش ماهانه به خود گرفته است و از ۳۲ میلیارد تومان فروردین ماه خود را به رقم ۷۳ میلیارد تومانی در مهر ماه رسانده است.

اما نماد دالبر در کانال ۱۷۴ تا ۲۱۰ میلیارد تومانی فروش و درآمد عملیاتی داشته است. همچنین نماد دعبید با توجه به این که سال مالی متفاوت تری نسبت به دیگر نماد های مورد بررسی داشته است اما روند فروش خوبی را ثبت کرده تا از محدوده سقف ۳۱۰ میلیارد تومانی فروش ماهانه رکورد ۴۹۰ میلیارد تومانی را برای مهر ماه ثبت کرده باشد.