اما در خصوص افزایش سرمایه در چهارشنبه هفته ای که گذشت بسیاری از نمادها از محل سود انباشته و آورده نقدی افزایش سرمایه داشتند. نماد والماس افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی خود را به تصویب رساند.کهمدا نیز از تصویب افزایش سرمایه ۱۶۰ درصدی خود صحبت کرد. همچنین نماد های امیران، خنصیر و غچین نیز از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه خبر دادند.

در بخش آگهی دعوت به مجامع نیز، نمادهای وتوصا، چکارن والماس و امیران سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند.