همچنین شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شایعات منتشر شده مبنی بر تسویه بدهی تسهیلات دریافتی از بانک ملت را تایید کرد و افزود: نسبت به تسویه حساب با بانک ملت قبل از موعد و سررسید اقساط اقدام گردید ودر حال حاضر شرکت هیچگونه بدهی به بانک ملت ندارد. در ضمن شرکت نامه درخواست فک رهن را به بانک ارسال و درحال پیگیری جهت وصول جواب نامه فک رهن و ارایه به سازمان ثبت اسناد و املاک و شفاف سازی است.