از طرفی نمادهای پتایر، پکرمان و پسهند با وجود اینکه نسبت به ماه قبل خود با افت مواجه شدند اما نسبت به میانگین ماه های گذشته خود رشدهای خوبی را تجربه کردند.

اما در مقابل پارتا و پیزد دیگر نمادهای این گروه اوضاع و احوال خوبی را در این بازده زمانی نداشتند.