اما شرکت ایران خودرو دیزل از پذیرش سهام این شرکت در بازار اول فرابورس ایران طی جلسه نهم اسفند ماه توسط هیئت پذیرش خبر داد. بانک گردشگری نیز دیگر نمادی بود که عنوان کرد از پذیرش سهام این نماد در بازار دوم فرابورس موافقت به عمل آمده است.

افزایش سرمایه ۳۰ درصدی نماد کحافظ نیز از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت.