دکتر علی صادقین پاسخ به این سوال را در گرو سیاست‌هایی می‌داند که بانک مرکزی ممکن است برای مقابله با آثار کسری بودجه در پیش بگیرد. از این رو به باور این کارشناس اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که صرف افزایش سطح عمومی قیمت ها یا قیمت ارز عاملی مثبت پیش روی بازار سهام باشد.

به نظر می رسد که همین امر می‌تواند در سال پیش رو تغییراتی نظیر افزایش نرخ بهره و فروش اوراق یا دستوری‌تر شدن حکمرانی اقتصادی را در پی داشته باشد.