نماد خودرو با فروش ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی موفق شد نسبت به میانگین ماه های قبل و بهمن ماه خود، بیش از ۹۰ رشد داشته باشد. بیشترین فروش برای خودرو در اسفند ماه بوده است.

نماد های خاور و خکاوه نیز توانستند فروش خوبی را به ثبت برسانند و بازدهی مثبت را رقم بزنند.

اما نماد خساپا با فروش تقریبی ۵ هزار میلیارد تومانی، تنها ۱ درصد نسبت به میانگین ماهانه خود رشد داشته و حتی ۱۴ درصد نسبت به بهمن ماه افت را تجربه کرده است. بیشترین فروش خساپا در آذر ماه با رقم ۶ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان بوده است.