در این گفت و گو  که با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه انجام شده است سعی شده تا ضمن پاسخ به این سوالات عملکرد بازار سهام در دوره انتشار گزارش های یاد شده مورد بررسی قرار گیرد.