نماد پارتا دیگر نماد این گروه اگر چه با افت ۱۹درصدی فروش در آذر نسبت به آبان مواجه شده اما مجموع فروش ۶۲۱ میلیاردتومانی این نماد در دو ماه پایانی پاییز، نشان از فروش خوب این شرکت در سومین فصل سال دارد.

نماد پتایر نیز مانند پکویر رویه مثبتی را برای نرخ فروش ماهانه خود رقم زده است. پکویر که در مرداد فقط ۱۲۹ میلیارد تومان فروش را ثبت کرده بود در آذر توانسته به فروش ۳۴۵ میلیارد تومانی برسد و رکورد آبان خود را ارتقا دهد.