غلامرضا سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این باره می گوید: معضل اساسی معادن آن است که به افرادی مجوز می دهند که هیچ آموزشی ندیده اند و این موضوع می تواند فعالیت SME های معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.