به گزارش اکوایران؛ براساس این بخش‌نامه مؤدیانی که تا پایان سال 1402 بدهی سال یا دوره مربوط را پرداخت کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند. سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم را از ابتدای بهمن ماه سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرده بود که تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

براساس این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال‌جاری اقدام کنند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره است و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.

براین اساس مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و این مهلت قابل تمدید نبوده و پس از آن مطابق رویه های قبل خواهد بود.