از یک طرف آنها می توانند به سال ۱۴۰۱ با عینک خوش بینی نگاه کنند و از طرف دیگر می تواند شرایط در این سال به گونه ای رقم بخورد که حیات این صنعت بیش از پیش تهدید شود.

با توجه به این دو گانه  سه سناریو برای خودروسازی در سال ۱۴۰۱ می توان تصویر کرد.