البته محمدجواد حاجی حسینی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در گفت و گو با « اکو ایران» این طور می گوید که وزیر صمت خود از اولین موافقان واردات خودرو و هر چیز دیگری است که بتواند بازار را تظیم کند. 

 ادامه این گفت و گو را در «اکو ایران» ببینید.