بررسی صورت های مالی خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس مربوط به خرداد ماه امسال نشان می دهد این خودروساز در مجموع تولید حدود 6 هزار و 200 دستگاه شاهین را عملیاتی کرده است. روند تولید شاهین در سه ماهه بهار امسال روندی صعودی است. نارنجی های جاده مخصوص در فروردین ماه 1401 تولید بیش از هزار و 620 دستگاه شاهین را در کارنامه خود ثبت کردند. این خودروساز در دومین ماه از فصل بهار تیراژ تولید شاهین را به هزار و 800 دستگاه رساند. به عبارت دیگر در اردیبهشت به نسبت فروردین شاهد رشد حدود 11 درصدی تولید شاهین بودیم. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در اردیبهشت ماه حدود 175 دستگاه بیشتر شاهین تولید کرد. همین روند صعودی در خرداد ماه نیز ادامه داشت. غول نارنجی جاده مخصوص در آخرین ماه از فصل بهار بیش از دو هزار و 770 دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود نهایی کرد. تولید این تعداد شاهین در خرداد به نسبت ماه پیش از آن گویای رشدی حول و حوش 54 درصدی است. سایپایی ها در آخرین ماه فصل بهار به نسبت اردیبهشت ماه 975 دستگاه بیشتر شاهین تولید کردند.

اما تیراژ تولید سه ماهه سایپا برای شاهین با هدف گذاری های صورت گرفته منطبق نیست و به نوعی از هدف گذاری های صورت گرفته جا مانده است. صورت های مالی تلفیقی سایپا مربوط به سال گذشته نشان می دهد این خودروساز برای تولید شاهین در سال 1401 برنامه ای 60 هزار دستگاهی را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر این خودروساز چنانچه بخواهد به برآورد خود برای تولید شاهین وفادار بماند باید به طور متوسط ماهانه پنج هزار دستگاه از این محصول جدید خود را در خطوط تولید تکمیل کند. اما این خودروساز به جای تولید 15 هزار دستگاهی شاهین تنها حدود 6 هزار و 200 دستگاه تولید کرده است. این تیراژ از هدف گذاری صورت گرفته حدود 59 درصد عقب ماندگی را نشان می دهد. چنانچه هدف گذاری وزیر را در نظر بگیریم اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد. اظهارات وزیر صمت درباره تولید محصولات نوبرانه ایران خودرو و سایپا نشان می دهد از نظر فاطمی امین سایپایی ها باید حدود 83 هزار و 550 دستگاه شاهین را تا پایان سال جاری روانه بازار کند. با نگاه وزیر اگر به تولید شاهین در پایان فصل بهار نگاه کنیم سایپایی ها حدود 70 درصد عقب ماندگی را در تجربه کرده اند.