وزارت صمت هنوز از آیین نامه ورود خودرو رونمایی نکرده؛ با این حال نمایندگان با انتقاد از بندهای این دستور العمل تلاش می کنند تا دولت را مجاب کرده پیش از رونمایی از آیین نامه یادشده تغییرات مدنظر آنها را اعمال کند.