بررسی صورت های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مردادماه سال جاری نشان می دهد این شرکت ها در مجموع حدود 372 هزار و 790 دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

تولید این تعداد خودروی سواری در حالی از سوی خودروسازان نهایی شده که آنها در مدت مشابه سال گذاشته تولید نزدیک به 335 هزار و 650 دستگاه از محصولات سواری خود را نهایی کردند.

بنابراین شاهد هستیم که سه خودروساز بزرگ کشور توانسته اند رشدی حول و حوش 11 درصدی را در کارنامه خود ثبت کنند. به رغم این رشد تولید خودروسازان همچنان از هدف گذاری امسال عقب هستند. براساس برنامه وزارت صمت امسال خودروسازان بزرگ تکلیف تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاهی را دریافت کردند. سهم قابل توجهی از این میزان تولید را باید از مسیر تولید خودروهای سواری به سرانجام برسانند. سه خودروساز بزرگ برای دستیابی این هدف باید به طور میانگین تولید حدود 116 هزار و 600 دستگاهی را نهایی کنند. بنابراین چنانچه آنها می خواستند به برنامه خود وفادار بمانند باید تا پایان مرداد ماه امسال باید حدود 583 هزار و 350 دستگاه خودرو تولید می کردند. اما همان طور که اشاره شد آنها حدود 372 هزار و 790 دستگاه خودروی سواری تولید کردند بنابراین از برنامه تکلیفی حول و حوش 37 درصد عقب هستند.

در میان سه خودروساز بزرگ کشور ایران خودرویی ها با تولید بیش از 211 هزار دستگاه خودرو در جایگاه اول قرار گرفتند و به تنهایی حدود 57 درصد تولید خودرو را تا پایان دومین ماه از فصل تابستان 1401 به خود اختصاص دادند. آبی های جاده مخصوص در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشدی حول و حوش 24 درصدی را تجربه کردند.

این خودروساز تا پایان مردادماه سال 1400 در مجموع بیش از 169 هزار و 850 دستگاه خودرو را در خطوط تولید تکمیل کرده بود.

اما در حالی که ایران خودرویی ها رشد تولید را رقم زدند دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا افت تولید را به خود دید. نارنجی های جاده مخصوص تا پایان پنجمین ماه از سال جاری تولید 112 هزار و 300 دستگاه از محصولات سواری خود را نهایی کرد. این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از 122 هزار دستگاه خودرو تولید کرد. بنابراین سایپایی افتی 8 درصدی را به خود دیدند.  خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص سهمی حدود 30 درصدی از تولید کل را تا پایان مردادماه امسال به خود اختصاص داده است.

در حالی که سایپایی ها افت تولید را در کارنامه ثبت کردند اما پارس خودرو به عنوان شرکت زیر مجموعه سایپا رشد تولید را تجربه کرده است. سومین خودروساز بزرگ کشور تا پایان دومین ماه از فصل تابستان 1401 در مجموع حول و حوش 49 هزار و 400 دستگاه خودرو تولید کرد. این تیراژ تولید در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشدی حدود 13 درصدی خبر می دهد. پارس خودرویی ها سال گذشته نزدیک به 43 هزار و 770 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کردند.