سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان دومین ماه از فصل پاییز در مجموع نزدیک به 640 هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند.

این تیراژ تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از رشد حدود 13 درصدی در تولید سواری حکایت دارد. سه خودروساز بزرگ کشور در پایان آبان ماه سال گذشته بیش از 566 هزار و 700 دستگاه خودروی سواری تولید کردند. به رغم این رشد تولید اما همچنان خودروسازان از هدف گذاری صمت برای سال 1401 عقب هستند. ابتدای سال جاری مدیران ارشد صمت تکلیف تولید حدود یک میلیون و 375 هزار دستگاه خودروی سواری را روی دوش خودروسازان قرار دادند. چنانچه شرکت های خودروساز قصد داشتند به این برنامه دیکته شده جامه عمل بپوشانند باید به طور میانگین ماهانه حدود 114 هزار و 600 دستگاه انواع خودروی سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. بنابراین تا پایان دومین ماه از فصل پاییز 1401 خودروسازان باید تیراژ تولید بیش از 916 هزار و 600 در آمارهای تولید خود ثبت می کردند. اما با توجه به تیراژ تولید عملیاتی توسط شرکت های خودروساز مشخص می شود آنها حدود 30 درصد از برنامه تکلیف شده عقب هستند. اما وضعیت تولید هر یک از خودروسازان در پایان آبان ماه چگونه بوده است؟

در میان شرکت های خودروساز ایران خودرویی ها با تولید حدود 358 هزار و 300 دستگاه از محصولات خود به تنهایی 56 درصد از تولید کل خودروهای سواری را به خود اختصاص دادند. سایپایی ها نیز حول و حوش 195 هزار و 250 دستگاه خودرو تولید کردند. این تعداد خودرو سایپایی را در جایگاه دوم جدول تیراژ تولید قرار داد. نارنجی های جاده مخصوص با این تیراژ تولید تا پایان آبان ماه سال جاری حدود 30 درصد تیراژ کل را به خود اختصاص دادند. پارس خودرویی ها نیز بیش از 86 هزار و 400 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. این خودروساز با این تیراژ تولید همچنان عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور را به خود اختصاص داد. با توجه به سهم ایران خودرو و سایپا از تیراژ کل سهم پارس خودرو نیز حول و حوش 14 درصد برآورد می شود.