جاده درآمدی شرکت های خودروساز باریک می شود. مخالفان به دنبال این هستند تا مسیر ورود منابع حاصل از فروش محصولات این شرکت ها در بورس کالا را منحرف کنند.

بحث عرضه خودرو در بورس کالا این روزها تبدیل به سوژه ای داغ شده است. موافقان خواستار تداوم این شیوه عرضه هستند این در حالیست که مخالفان به نوعی به روند فعلی مخالفت می کنند و خواستار ایجاد محدودیت های درآمدی برای خودروسازان هستند.

بررسی روند فعلی فروش خودرو در بورس کالا نشان می دهد محصولات عرضه شده با قیمت پایه کارخانه ای پشت ویترین بورس می روند اما با قیمت ها پایه نهایی که چند برابر قیمت اولیه در اختیار مشتریان قرار می گیرند. بورس کالا کل این مبلغ را به حساب شرکت های خودروساز واریز می کند. این نحوی فروش سبب شده تا مزه فروش خودرو در بورس کالا به دهان مدیران خودروساز مزه کند و آنها راغب باشند تمام محصولات تولیدی خود را از این مسیر به فروش برسانند.

اما این رویه مخالفانی دارد که به دنبال مسدود کردن این مسیر درآمدی خودروسازان هستند. بستن کورسوی امید خودروسازان بار دیگر سبب می شود تا مدیران خودروساز کفش های آهنین خود را پا کرده و در یکی یکی بانک ها را برای دریافت تسهیلات بزنند. از آنجایی که شرکت های خودروساز در لیست های سیاه بانک ها بابت دریافت قرار دارند و شبکه بانکی نیز با انواع چالش ها روبرو هستند ترجیح می دهند روی خوش به مدیران خودروساز نشان ندهند.

اما به نظر می رسد حضور سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس در تیم مخالفان کفه را به ضرر خودروسازان سنگین کند. از آنجایی صمتی به دنبال این هستند تا ما به التفاوت قیمت پایه فروش خودروهای وارداتی با قیمت پایه نهایی را به حساب خزانه دولت واریز کنند بسیار محتمل است که همین مسیر را برای فروش محصولات تولیدی شرکت های خودروساز مدنظر قرار دهند. اما این مسیر بار دیگر سرعت حرکت خودروساز در جاده زیان دهی را افزایش می دهد.  این شرایط چشم امید خودروسازان به سیاست گذار خودرویی است که بر روند فعلی فروش خودرو در بورس کالا اصرار بورزد.