وزیر اقتصاد بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرد. احسان خاندوزی درباره رای خودرویی اعضای شورای عالی بورس گفت مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا تا زمانی که شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین انحصار و رقابت در حوزه خودرو نگیرد به قوت خود باقی است.

آن طور که تسنیم از وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم نقل کرده است شورای عالی بورس با توجه به قوانین جاری در حوزه انحصار و رقابت مصوبه خود درباره تداوم عرضه خودرو در بورس را تنظیم کرده است اگر اعضای شورای رقابت تصمیم بگیرند تا بازنگری در قوانین حاکم بر انحصار و رقابت در حوزه خودرو داشته باشند آنگاه به تناسب تغییرات اعمال شده، شورای عالی بورس نیز مصوبه خود درباره خودرو را به روز رسانی می کند. سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی درباره اینکه به چه دلیل شورای رقابت عَلم مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا را بلند کرده است گفت بعد از جمع بندی نهایی به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف ادامه روند فعلی عرضه بورسی خودرو باشد. خاندوزی تاکید کرد آنچه به عنوان نظر مخالف شورای رقابت در ارتباط با فروش خودرو پشت ویترین بورس کالا مطرح شد در واقع نظر شخصی رییس شورای رقابت بود که به عنوان نظر تمام اعضای شورای رقابت تلقی شد که البته این گونه نبود. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد به نظر می رسد اختلاف میان اعضای شورای رقابت درباره تداوم فروش خودرو از مسیر بورس کالا وجود دارد. البته خاندوزی نیز به ذهن خوانی اعضای شورای رقابت پرداخته و در شرایطی که هنوز اعضای این شورا نظر مثبت یا منفی خود را در این ارتباط بیان نکرده اند با عنوان اینکه آنها مخالفتی با عرضه بورسی خودرو ندارند به نوعی تلاش کرده نشان دهد روند فعلی مورد تایید بخش عمده ای از اعضای شورای رقابت نیز هست.