اما چرا سیاست‌گذار باوجود اثرات خسارت بار قیمت‌گذاری دستوری، از این اتفاقات درس نمی‌گیرد؟ رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به این پرسش پاسخ داده است.