موقعی که گفته می شود عرضه خودرو کم است، خودروسازها سرنخ را به کمبود قطعات و منابع مالی می‌رسانند. موقعی که از خودروهای موجود در پارکینگ‌ها صحبت می‌شود، بار دیگر سیبل انتقادات به سمت قطعه‌ساز ‌می‌چرخد. واقعیت ماجرا چیست؟