کیفیت پایین محصولات شرکت های خودروساز و همچنین تعیین نکردن مدیران عامل ایران خودرو و سای‍پا توسط سهامداران در آینده نزدیک فاطمی امین را به بهارستان می کشاند.

امروز سوال نمایندگان بناب و رباط کریم درباره خودرو توسط هیات رییسه اعلام وصول شد تا فاطمی امین زودتر از آنچه تصور می شد بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی وهمچنین نحوی تعیین مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور پاسخگوی نمایندگان باشد.

محمد باقری و حسن نوروزی توانستند تعدادی از نمایندگان مجلس را با خود همراه کنند تا مقدمات حضور وزیر صمت در مجلس مهیا شود.

البته اواخر آذرماه و بعد از افزایش قیمت کارخانه خودرو زمزمه های درباره استیضاح فاطمی امین مطرح شد.

در آن مقطع علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد بحث جمع آوری امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو مطرح نیست.

به نظر می رسد حضور فاطمی امین در جلسه فوق العاده کمیسیون صنایع درباره قیمت خودرو و توافق با اعضای کمیسیون صنایع و معادن درباره تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس، در مورد افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو تا حدودی خطر استیضاح را دور کرد.

اما به فاصله کمتر از یک ماه دو سوال نمایندگان درباره کیفیت پایین خودروهای داخلی و هچنین چرایی تعیین نشدن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور فاطمی امین را به بهارستان می کشاند.

ریشه کیفیت پایین خودروهای داخلی را باید در بازار انحصاری جست و جو کرد. بازاری که می توانست با واردات خودرو تا حدودی رقابتی شود اما مخالفت وزیر صمت با واردات همچنان این بازار را در انحصار ایران خودرو و سایپا قرار داده است.

دلیل انتخاب نکردن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور توسط سهامداران هم ریشه در دخالت های دولت در خودروسازی دارد، دولتی که با حداقل سهام در خودروسازی عنان مدیریت خودروسازان را در دست دارد و شرکت های خودروساز را تبدیل به حیاط خلوت خود کرده است.