مسئله‎‌ای که یک نگرانی جدی را منعکس می‌کند و آن هم از دست رفتن سرمایه انسانی است. وقتی سرمایه انسانی یک کشور تمایلی به ماندن نداشته باشند، خطری بزرگ در کمین آن اقتصاد و جامعه خواهد بود. بدون سرمایه انسانی، دیگر سرمایه ها نیز طبیعتا در معرض خروج قرار می‌گیرند. در نتیجه سیاستگذار کلان، شاید هر شب باید به این جمله بیاندیشد: چه کار کنیم که نروند؟