حجت اله عبدالملکی که در خردادماه امسال از کرسی وزارت کار کناره گیری کرده از هم تراز پیشین خود برای دبیری شورای عالی مناطق آزاد حکم گرفت.

انتصاب او که گفته می شود به اصرار شخص ابراهیم رئیسی بوده از دو جهت جالب توجه است. در کیوسک امروز زوایای بازگشت مجدد او به دولت را بررسی می کنیم.

صعود بورس در روز گذشته نیز در صفحات یک برخی روزنامه های سیاسی بازتاب داشته است.

گفت و گوی عباس آخوندی با روزنامه اعتماد به بهانه اعتراضات اخیر خواندنی است. او ایران را بر سر یک دو راهی می داند و از حاکمیت و مرجعیت دینی میخواهد که برای یک صلح اجتماعی فراگیر پیشگام شوند.