عبده تبریزی در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد در کنار احمد زیدآبادی تحلیل گر سیاسی و محمد فاضلی جامعه شناس، به ریشه یابی اتفاقات اخیر در ایران پرداخته است.

لینک میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد