فاضلی با توجه به نظریات اینگلهارت که مربوط به مطالبات جامعه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است، عقیده دارد مطالبات امروز ایران نیز از جنس همان مطالبات محسوب می‌شود.

لینک میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد