میلاد محبی - پژوهشگر مطالعات شهری - معتقد است دستفروشان را باید یک جامعه متشکل از همه افراد دید؛ افرادی که ممکن است تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک داشته باشند یا نداشته باشند.

او در این گفت‌وگو مختصات اجتماعی این قشر را توصیف می‌کند.