مسعود نیلی، اقتصاددان بر این باور است اعتراضات مانند یک نعمت برای حکمرانان است. به اعتقاد او حکومتی وجود ندارد که خطاهایی ارادی یا غیرارادی در آن رخ نداده باشد و اعتراضات مردم می‌تواند همانند چراغ راه حکومت برای گذر از این اشتباهات باشد. حال این کیفیت حکمرانی است که از این اعتراضات چه استفاده‌ای بکند.

نسخه کامل را در وبسایت اکوایران مشاهده کنید.