در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نسیم بنایی نگاهی انداخته به مطالبات خانواده‌ها و ادعاهایی که از سوی کشورهای دیگر طرح شده است.